Studiul 10 

27 februarie – 4 martie

MAREA LUPTĂ ÎN SCRIERILE APOSTOLULUI  PAVEL

            Textul de memorat: Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire,şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul  care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.” (1Corin.15,54)

Cel care a scris cel mai mult despre Marea Luptă şi despre Domnul Hristos este Apostolul Pavel. El a corespondat cu biserici din multe localităţi. Şi a participat cel mai mult la trecerea de la iudaism la creştinism.

            El a scris:

1: Pentru credincioşi în general.

            2: Pentru credincioşii iudaizanţi.

1.Pentru credincioşi în general, el a arătat nu numai aspecte ale Marii Lupte,ci şi armura sprituală necesară

Încolo,fraţilor întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui, îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirii diavolului, căci  noi n-vem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, impotriva domniilor împoriva stăpânitorilor întunericului  acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

            Deaceea luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi, în ziua cea rea,  şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având piciorele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei,cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu– (Efes.6,10-17)

Apostolul Pavel vede biserica întocmai ca pe o armată bine echipată cu armele spirituale, el vede lupta aceasta ca pe o biruinţă asupra celor ce conduc lumea aceasta, o biruinţă morală. O luptă cu ideile rele care sunt în lumea aceasta. Apostolul Pavel îl vede ca prim împotrivitor pe Diavolul cu îngerii săi. Comparaţia este destul de întunecoasă ca să putem spune mai mult. Mai putem adăuga faptul că oml e liber şi că nu poate fi ispitit decât de el însuşi,asa cum arată Apostolul Iacov (Iacov.1, 14)

2.Pentru credincioşii iudaizanţi

Exista un legământ cu poporul Isrsael – legămâtul slujirii sau micul legământ, care se deosebea de Legământul Mântuirii sau Marele Legământ. Legământul  slujirii se adresa numai poporului evreu şi consta în alegerea acestuia pentru două scopuri: (I) pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu şi (II) pentru a se naşte Fiul Său în lumea ebraică.

Acesta este legământul Meu pe care să–l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este parte bărbătească  între voi să fie tăiat imprejur (Gen.17,10)

Apostolul Pavel susţine că circumcizia este valabilă până la Domnul Hristos. Tratează aceast problemă pe larg în: – Epistolele către Romani şi Galateni –

Acum, făgăduinţele lui au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui..Nu zice   „Seminţelor”  (ca şi când  ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una  „Şi seminţei tale” , adică Hristos (Galat.3,16)

Astfel Legea (ceremonială n.a) ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim  socotiţi neprhăniţi prin credinţă.(Galat. 3,24)

După ce a venit credinţa nu mai suntem sub îndrumătorul acesta (Galat. 3,25)

Apostolul Pavel vorbeşte despre încetarea circumciziei odată cu jertfirea Dmnului Hristos. Prin faptul că poporul Israel asimilează circumcizia cu Legea ceremonială, o dată cu Legea ceremonială se desfiinţează şi cicumcizia. În ceea ce priveşte Marea Luptă biruinţa ei este împotriva păcatului şi a morţii a doua.

Studiul 10 – Marea luptă în scrierile apostolului Pavel